სამეცნიერო მიმართულებები

ნახევარგამტარული და დიელექტრიკული მასალები

ჰეტეროსტრუქტურები ორგანზომილებიანი ელექტრონული გაზით, PIN სტრუქტურები, გარდამავალ მეტალთა ოქსიდები.

მიკრო – ნანო

პროცესების დამუშავება მიკრო – ნანო და ოპტოელექტრონიკის უნიფიცირებული ბაზური ტექნოლოგიის შესაქმნელად

ზემაღალი სიხშირე

ზემაღალი სიხშირის ნახევარგამტარული ინტეგრალური სქემების ტექნოლოგია

ტექნოლოგიური

სქემატექნიკური კვლევები და სხვადასხვა ნახევრადგამტარული მასალების (AIIIBV სტრუქტურების, სილიციუმის და მოდიფიცირებული სილიციუმის საფუძველზე)